Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Apostolstwo Modlitwy

Dzień nowych członkiń Apostolstwa Modlitwy w Garbowie - Cukrowni W dniu 29 lipca 2018 roku gosciliśmy w naszej społeczności parafialnej Oca Jezuitę Stanisława Gronia Dyrektora Krajowego Apostolstwa Modlitwy.

Spośród wielu ruchów w Kościele współczesnym jednym z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych na świecie jest Apostolstwo Modlitwy.

Spełnia ono wszystkie podstawowe wymagania, jakie stawia przed stowarzyszeniami katolickimi adhortacja Jana Pawła II „Christifideles laici” o powołaniu i posłannictwie chrześcijan świeckich. Formuje swoich członków w całkowitej wierności Chrystusowi i Kościołowi, jest silnie zakorzenione w duszpasterstwie parafii, kładzie duży nacisk na wyrobienie wewnętrzne, ucząc umiłowania modlitwy, kontemplacji, życia liturgicznego i sakramentalnego.

Jan Paweł II nazwał Apostolstwo Modlitwy „bezcennym skarbem serca Papieża i Serca Chrystusa”. Zaowocowało to rozkwitem tego ruchu w naszej Ojczyźnie.

Ogniska Apostolstwa są zaczynem odnowy i rozmodlenia parafii. Konkretnymi zadaniami AM są: dobro rodziny, opieka nad chorymi i ubogimi, zaspakajanie potrzeb duchowych i materialnych ludzi z marginesu społecznego. |

I w tym właśnie realizuje się hasło Apostolskie,które brzmi „Kochać i służyć”.

Jedną z charakterystycznych cech Apostolstwa Modlitwy jest troska o ustawiczną modlitwę, o jej rozwój u siebie i u drugich, o wychowanie do zażyłości z Bogiem.

Idąc za poleceniem Jezusa, aby się zawsze modlić i nigdy nie ustawać (Łk 18,1), członkowie Apostolstwa Modlitwy zgłębiają wszystkie zagadnienia odnoszące się do teorii i praktyki modlitwy.Dzień nowych członkiń Apostolstwa Modlitwy w Garbowie - Cukrowni

W Polsce AM istnieje od 165lat, a jego założycielami byli ojcowie Jezuici. Ruch ten bez pośrednio podlega Ojcu Świętemu,a na jego czele stoi dyrektor generalny, którego rezydencja mieści się w Rzymie. W naszym kraju funkcję zwierzchnika sprawuje dyrektor krajowy Ojciec Stanisław Groń, który przybył do naszej parafii, aby w niedzielę 29 lipca głosić do wiernych słowo Boże oraz przyjąć akt wstąpienia do Apostolstwa Modlitwy nowych członków.

          Podczas Eucharystii o godz. 16.00 , którą sprawował Ojciec Stanisław Groń nasza rodzina apostolska powiększyła się o nowe grono osób, które pragną czynnie współpracować w budowaniu Królestwa Bożego przez postawę modlitwy i służby. Po zapaleniu świec od świecy Chrystusa, która jest symbolem Jego życia i misji, jak mówił celebrans, nastąpił akt wstąpienia do Apostolstwa Modlitwy, a następnie na znak gotowości pójścia po duchowej drodze AM, nowe członkinie złożyły przed Panem w geście ofiary zapalone świece.

„Tak jak te świece spalają się, by rozjaśnić swym blaskiem ciemności, tak i wy oddajcie Bogu i ludziom swe życie w darze miłości i służby” – mówił Ojciec Stanisław Groń.

 

Dzień nowych członkiń Apostolstwa Modlitwy w Garbowie - Cukrowni Dzień nowych członkiń Apostolstwa Modlitwy w Garbowie - Cukrowni Dzień nowych członkiń Apostolstwa Modlitwy w Garbowie - Cukrowni